خدمات دعاوی خانوادگی

دعاوی خانوادگی

آنچه از مسائل دعاوی خانواده نیاز است بدانید.

دعاوی خانوادگی از مسائل حقوقی است که در قانون تعریف شده که برای زوجین در قانون مدنی,قانون حمایت خانواده و قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بخشی از موارد و حتی قانون جزاء که شامل خط مشی زندگی,تکالیف ,شرایط و حقوق خانواده ها را تعریف می کند.

در این مقاله قصد داریم تمامی موارد مربوط به دعاوی خانواده را به صورت خلاصه برای شما توضیح دهیم. درواقع یک وکیل خانواده مواردی از قبیل بررسی نفقه زن، مطالبه مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت، حضانت فرزند، طلاق از طرف زن و… را بررسی میکند.

آیا لازم می باشد برای طرح دعوا یا دفاع از دعوایی که علیه ما مطرح شده از وکیل خانواده استفاده کنیم؟

نهاد قضایی به منظور رسیدگی به دعاوی و حل وفصل اختلافات ایجاد شده که روزانه هزاران پرونده در حال رسیدگی است. به دلیل کثرت پرونده ها قوانین و مقررات و شیوه رسیدگی خاصی برای نهاد قضایی لازم وضروری است ولی اغلب افراد این شیوه ها را نمی دانند چرا که یک امر تخصصی است.

پس درچنین مواردی برای محضر دادگاه و قاضی بهتر است فرد متخصص آشنا به قوانین داخل موضوع شود. 

خدمات ما

آخرین مطالب

در اینجا به برخی از مسائل دعاوی خانواده می پردازیم

نحوه محاسبه نفقه زن

نفقه زن در اصطلاح حقوقی عبارت است از چیزهایی که شخص برای زندگی به آن احتیاج دارد از قبیل خوراک,پوشاک,مسکن و اثاث منزل. در اصطلاح حقوقی کسی که باید نفقه را پرداخت کند متفق و کسی که نفقه به او داده می شود متفق علیه گویند. طبق ماده 1102 قانون مدنی همین که نکاح به َطور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین درمقابل همدیگر برقرار می شود. دو شرط برای وجوب نفقه ضروری است: 1-دائمی بودن عقد:که قانون مدنی در ماده 1106 تصریح می دارد, در عقد دائم نفقه زوجه به عهده شوهر است. 2-تکمین کامل زوجه:درصورتی که زنی از همسر خود تمکین نکند عنوان ناشزه بر وی تعلق میگیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از شوهر سلب می شود. هنگامی که زن نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید مراجع قضایی برای تعیین نفقه این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند. تا نفقه زوجه را با درنظرگرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس حکم مقتضی صادر می شود.

اجرت المثل درچه صورتی تعلق می گیرد؟

طبق تبصره ماده 336 از قانون مدنی اجرت المثل ایام زناشویی مقدر می دارد: << چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن اجرت المثل تعلق می گیرد. به دستور زوج و عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.>> مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی با تقدیم دادخواست از جانب زوجه به دادگاه خانواده به عمل می آید. همچنین زمانی که پرونده ها به خواسته طلاق در دادگاه مطرح باشد,دادگاه ضمن رای خود باید تکلیف اجرت المثل را تعیین نماید و نحوه محاسبه آن اگر توافقی بین زوجین نباشد توسط کارشناس با بررسی اموال منقول و غیر منقول زوج تعیین می شود.

همه چیز درباره ی مهریه

مهریه مالی است که قابلیت تملک داشته باشد و درعقد نکاح مرد تعهد می کند که به زوجه بپردازد.بنابراین مهریه مالی است که هنگام عقد نکاح برای ضوابط شرع و رسم عادت از طرف مرد به زن پرداخت می گردد. صداق-صداقیه ,کابین و قرض هم نامیده می شود. مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهریه می شود. اگر نکاح باطل یا از طرف مرد یا زن فسخ شود مهریه به زن تعلق نمی گیرد. بعد از فوت زن مهریه از طریق وراثت قابل مطالبه می باشد یعنی وارث می توانند به نسبت سهم الارث ادعای مهریه را داشته باشند.

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن در سه مورد امکان پذیر است: اولین مورد اینکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی,مالی ,حیثیتی و غیره برای زن باشد. زوجه به استناد ماده 1146 ناظر به ماده 1130 قانون مدنی می تواند از محاکم مربوطه تقاضای طلاق درخواست کند. دومین مورد شرط وکالت در طلاق است,به این معنا که مرد اختیار خود در طلاق دادن را به خود زن واگذار می کند. سومین حالت این است که در عقد نکاح شروط دوازده گانه ای وجود دارد که اگر شوهر این شروط را امضاء کرده باشد. در صورت عدم رعایت یکی از شروط زن با استناد به آنان می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

حضانت فرزندان مشترک

حضانت فرزند حق و در عین حال تکلیفی است که قانون برای حفظ و نگهداری کودک به والدین سپرده است. وظیفه حفظ و نگهداری فرزندان زندگی مشترک بر عهده والدین است,اما امکان اینکه با توافق طرفین این وظیفه به صورت فردی انجام شود. حال اگر توافقی وجود نداشت قانون حضانت فرزندان تا سن هفت سالگی را وظیفه ی مادر و بعد از آن به عهده ی پدر است. البته در این میان تفاوتی بین دخترو پسر وجود دارد, دختر بعد از هفت سالگی تا سن 9 سالگی که سن بلوغ است به مدت 2 سال نزد پدر می ماند و پس از آن به تشخیص خود پدر یا مادر را جهت زندگی انتخاب می کند. درخصوص پسر پس از سن هفت سالگی تا 15 سالگی با پدر زندگی کرده و پس از آن به انتخاب خود ادامه زندگی با پدر یا مادر را انتخاب می کند. در صورت فوت پدر طبق قانون مدنی در هر حال حضانت با مادر است.