دعاوی کیفری به دسته های مختلفی طبقه بندی می گردند که به صورت زیر می باشد:

1.جرایمی که با امنیت و آسایش عمومی در ارتباط هستند و موجب بر هم زدن امنیت می گردند که عبارتند از:

 • اخلال در نظم عمومی
 • اخلال در نظم اقتصادی
 • فساد فی الارض
 • جعل و استفاده از سند مجعول
 • رابطه نامشروع
 • ربا
 • قمار
 • جرایم علیه مامورین دولتی
 • تغییر کاربری
 • تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق

2.جرایمی که بر علیه اشخاص اتفاق می افتد و رابطه مستقیم با شرایط و اوضاع و احوال شخص خواهد داشت که عبارتند از:

 • قتل عمد، شبه عمد و خطای محض
 • جرح عمد، شبه عمد و خطای محض
 • نزاع دسته جمعی
 • آدم ربایی
 • توهین
 • افترا
 • تهدید
 • نشر اکاذیب
 • مزاحمت تلفنی
 • هتک حرمت منزل و مسکن

3.جرایمی که علیه اموال رخ می دهد و امور مالی اشخاص را تحت تأثیر خواهد گذاشت عبارتند از:

 • کلاهبرداری
 • تحصیل مال از طریق نامشروع
 • انتقال مال غیر
 • معامله معارض
 • سرقت
 • خیانت در امانت
 • سوء استفاده از سفید امضا
 • صدور چک پرداخت نشدنی
 • تخریب

4.جرایم علیه خانواده که ارتباط با روابط بین زوجین و یا سایر افراد خانواده دارد از قبیل:

 • ­ ترک انفاق
 • عدم ثبت نکاح
 • سایر جرایم مرتبط با امور خانوادگی

5.جرایمی که مربوط به رایانه و محیط های مجازی و سایبری می گردد از قبیل:

 • سرقت رایانه ای
 • جعل رایانه ای
 • دسترسی غیر مجاز به حامل های داده

سایر جرایم مرتبط با فضای مجازی