اعتراض ثالث اصلی و اجرایی

اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

شخص ثالث حق دارد به هرگونه آراء صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید. آراء اعم از حکم و یا قرار می باشد و همچنین حکم داور نیز از طرف شخص ثالث قابل اعتراض می باشد. بنابراین چنانچه شخص ثالث مدعی باشد که رأی صادره از دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرض وارد آورده است، باید اعتراض خود را مطابق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح نماید.

 

 

این در حالی است که اعتراض شخص ثالث اجرایی مقوله ای جدا می باشد ؛ اگر شخص ثالث نسبت به اموال توقیف شده در راستای اجرای آراء صادره از دادگاه معترض باشد و برای خود حقی قائل باشد، می بایست از طریق اعتراض ثالث اجرایی اقدام نماید. مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی : هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند

اعتراض شخص ثالث اجرایی بر خلاف اعتراض ثالث اصلی، در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.

اعتراض ثالث اجرایی، اختصاص به اموال غیر منقول یا اجرای حکم ندارد، بلکه شامل اموال منقول و اجرای قرار هم می باشد.

آخرین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره آنلاین